PLANS D'IGUALTAT I PLANS LGTBI

plans d'igualtat

El plans d’igualtat són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de la realització d’un diagnòstic de situació, adreçat a assolir en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

L’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, estableix que les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en làmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.

Amb l’aprovació del Reial Decret 6/2019, de 1 de març, totes aquelles organitzacions amb més de 50 persones en plantilla hauran de comptar amb un pla d’ igualtat obligatori.

També han de posar en marxa un Pla d’Igualtat quan així ho estableixi el conveni col·lectiud d’aplicació o quan l’autoritat laboral hagi acordat en un procediment sancionador la substitució de sancions per l’elaboració i l’aplicació del pla esmentat.

A Surpol t’ajudem i et guiem en el desenvolupament i realització del pla d’igualtat. Disposem d’un equip encapçalat per una experta en materia d’igualtat que estudiarà les necessitats de la teva empresa. T’assessorem en la constitució de la comissió que negociarà el pla. A més, d’impartir formació, en modaliltat presencial o online, segons la necessitat.
Realitzem l’anàlisi de dades quantitatives i qualitatives per a la confecció del diagnòstic de situació que permetrà desenvolupar el pla d’igualtat, així com l’auditoria salarial i la valoració de llocs de treball obligatòria, segons el que s’estableix al RD 901/2020 i RD 902/2020.
Elaborem i registrem el pla d’igualtat adaptat a la normativa vigent. Definint el sobjectius i mesures necessàries que s’haurand’implantar.

El nostre equip d’experts redacta els plans d’igualtat i els negocia amb els sindicats més representatius o amb la representació legal de les persones treballadores depenent de si a l’empresa existeix representació legal o no.

plans lgtbi

Des de març del 2024, és obligatori per a les empreses de més de 50 persones treballadores la realització d´un pla LGBTI. La Llei 4/2023, de 28 de febrer, mes coneguda com a la Llei Trans, és la que estableix aquesta obligació.
Es tracta d’un conjunt de mesures i accions adreçades a promoure la igualtat i evitar la discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
Les mesures, tot i que està pendent de desenvolupament reglamentari, s’hauran de negociar amb la representació legal de les persones treballadores.