PLANS D’IGUALTAT I PLANS LGTBI

El plans d’igualtat són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de la realització d’un diagnòstic de situació, adreçat a assolir en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.