assessorament en prevenció de riscos laborals

Gestió eficaç de la PRL

Solucions adaptades a les necessitats de cada empresa

L’assessorament en Prevenció de Riscos Laborals (PRL) ofereix coneixements especialitzats per identificar i minimitzar els riscos en els llocs de treball, prevenint accidents i malalties professionals. Aquest suport professional no només garanteix el compliment de la normativa legal, sinó que també crea entorns laborals més segurs i saludables per als treballadors, incrementant la seva confiança i productivitat. 

En aquest departament NO volem actuar com a Servei de Prevenció, la nostre finalitat és donar suport a les empreses per a poder ajudar a escollir quina és la millor fórmula per aconseguir que la prevenció sigui real i no sigui simplement un element documental.
Ens acostem a les empreses i estudiem la millor de les propostes, col·laborem amb els SPA per a aconseguir que la prevenció sigui una realitat.

Aquet departament està dirigir per un dels més reconeguts i prestigiosos tècnics de prevenció en actiu, que ha treballat amb diferents Administracions Públiques, Patronals, Sindicats, Associacions i reconegudes Empreses, amb una experiència de més de 30 anys.

assessòria en prevenció de riscos laborals

L'assessorament en PRL adapta les estratègies preventives a les necessitats específiques de cada empresa, integrant polítiques de seguretat que promouen la prevenció com a valor empresarial.

La presència d'experts en PRL assegura una gestió eficaç dels riscos laborals, demostrant la preocupació de l'empresa pel benestar dels seus treballadors i reduint impactes negatius en la salut i la productivitat.

l'assesorament de SURPOL pas a pas:

1
estudi necessitats preventives
Els nostres estudis serveixen per a donar a conèixer les necessitats bàsiques que les empreses han de tenir en compte.
2
SEGUIMENT ESTAT PRL
Ens posem a disposició de les empreses per ajudar a manipular la documentació, complint amb tot el que s'ha de tenir al dia en matèria preventiva.
3
ESTUDI VIABILITAT
Ajudem en la creació, i els hi donem suport si es necessari, del Servei de Prevenció més adeqüat per cada empresa
4
RECERCA DE TÈCNICS
Mantenim contactes amb centres de selecció de personal que desenvoluparan la recerca sota el perfil més adient per l'empresa i per les seves necessitats.
5
ASSESSORAMENT TÈCNIC
Qualsevol proposta ha de complir amb la legislació establerta , per tal de garantir la seguretat i la protecció dels treballadors, alhora que sigui tècnicament correcte.

AUDITÒRIES INTERNES

Una auditoria en Prevenció de Riscs Laborals (PRL) és una revisió exhaustiva i sistemàtica de les pràctiques, procediments i condicions laborals d’una empresa.

Els experts en PRL de SURPOL avaluen el compliment normatiu, identifiquen els riscs i proposen millores.

SURPOL, ofereix la possibilitat de poder verificar l’estat de compliment de les obligacions legals i tècniques de cada empresa, sigui quina sigui la seva modalitat preventiva; d’aqueta forma l’empresa sabrà en quin punt es troba en el cada moment i si cal rectificar o prendre algunes mesures abans de procedir a la renovació de les acreditacions o sotmetres a les AUDITORIES REGLAMENTARIES.

PERITATGES i INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS

Un peritatge en Prevenció de Riscs Laborals (PRL), condicions de treball o en el seu cas d’accident laboral, implica l’avaluació experta i tècnica d’incidents, accidents laborals o situacions relacionades amb la seguretat i la salut laboral.

Els perits en PRL examinen les circumstàncies, recopilen proves i emeten informes objectius per determinar les causes dels fets estudiats.

Aquest procés implica l’anàlisi detallada dels fets, la conformitat amb la normativa i la identificació de les possibles faltes o negligències. El peritatge és fonamental per a establir responsabilitats i per a poder establir una bona defensa en cas d’inspeccions de treball, judicis o demandes de responsabilitats o indemnitzacions.

Els nostres perits defensen els informes davant dels jutges i tribunals amb la màxima professionalitat i tots ells poden demostrar una amplia experiència.

PRL EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ

Disposem d’un equip d’experts en el sector de la construcció, instal·lacions, muntatges i manteniment, amb amplia experiència tècnica en el control i seguiment de la prevenció i la seguretat i salut en obres de construcció.

Oferim des de l’elaboració d’estudis de seguretat i salut (ESSL), estudis bàsics de seguretat i salut (EBSSL) pe a Enginyeries o estudis d’arquitectura, redacció de Plans de seguretat i salut (PSSL) per a contractistes, fins a Coordinacions de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) per a promotors i Direccions facultatives.

Realitzem també seguiment de prevenció de les obres, visites de seguretat i tasques de Recursos preventius.

Posem a disposició dels nostres clients el control de les documentacions i la gestió de les mateixes per tal de poder controlar de forma real i precisa la coordinació de l’activitat empresarial (CAE), realitzada per professionals qualificats i no per  administratius que gestionen simplement els documents.

PLANS IGUALTAT, RISCS PSICOSOCIALS, ASSETJAMENT LABORAL i SEXUAL.

Disposem d’un equip encapçalat per una experta en el tema d’igualtat i assetjament que estudia les necessitats de cada empresa en els temes de igualtat i d’assetjament laboral en totes les seves besants; estudiant les problemàtiques existents a l’empresa, proposant les possibles solucions, el seguiment dels plans i les propostes formatives pels treballadors i pels responsables.

El nostre equip d’experts redacta els plans d’igualtat i els negocia amb els sindicats o amb les representacions dels treballadors depenent de cada cas.

La realització de les avaluacions de Riscs Psicosocials es realitzen amb coordinació amb els Serveis de Prevenció i seguin les indicacions de les Avaluacions de Riscs de les empreses, per tal de donar compliment al que s’estableix en els procediments legals establerts.