PLANS DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (PSSL) en obres

Els PLANS DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (PSSL) en obres de construcció, als quals es fa referència a RD 1627/1997 son obligatoris per a tots els contractistes i s’han tenir a les obres. És equivalent a l’avaluació de riscos per a les empreses .
La PSSL detalla els riscos que hi ha a la feina, avalua el risc, es proposen mesures correctores o preventives i recomana utilitzar els PPE.

La redacció d’aquest PSSL l’ha de fer personal qualificat, és a dir, un tècnic en PRL. Contacta’ns per a més informació.