s'elimina el nivell formatiu de tècnic intermedi de PRL

Amb la L 54/2003 s’elimina el nivell formatiu de tècnic intermedi de PRL, que l’acreditava l’Autoritat Laboral i passa a ser una formació com a tècnic superior en Riscs Professionals que l’acredita Educació.
Amb això ara quasi desapareix aquesta figura i les empreses no poden gaudir d’un tècnic que feia una funció molt important i qualificada.