protecció legal de treballadores embarassades

L’Article 26 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, L 31/1995 diu que l’empresari ha de protegir a les treballadores embarassades des del primer moment.
Tots els estudis mèdics coincideixen a afirmar que els tres primers mesos són els de major risc per malformacions pel fetus i afectacions per l’embaràs. L’empresari ha de fer l’esforç de protegir a la treballadora: adaptar el seu lloc de treball o en el seu cas traslladar a la treballadora a un altre lloc de treball on no hi hagi risc per a aquesta.
La norma també diu que si això no fos possible, la treballadora tindria dret a una baixa laboral i serà la Mútua qui se’n farà càrrec. Ara bé, les mútues obstaculitzen aquestes baixes i les retarden fins a la setmana 22 o 28, fet que fa que les afectacions al fetus o a l’embaràs ja estiguin molt agreujats. Podríem dir que les mútues en aquest cas prioritzen el seu interès econòmic i menyspreen la salut i la integritat física i mental de les dones i dels fetus.