Surpol t’ofereix assesorament i formació en Prevenció de Riscos laborals. Contacta per a més infomació.

Tanques de seguretat en obres de construcció

Les tanques de seguretat en les obres de construcció, aquelles que es posen en els forjats, en les bastides, en les escales o en general en totes les obertures, han de tenir una alçada de 90 cm, un tram intermedi i un sòcol de 15 cm.

Han de ser rígides i han de garantir una resistència mínima de 150 kg per metre lineal, això està indicat en el RD 1627/1997. Ara bé, si la barana és per protegir desnivells en locals de treball com poden ser tallers, fabriques, magatzems, etc. és a dir centres de treball que no són obres de construcció, la seva alçada serà d’1 metre, la resta de mesures seran les mateixes, i està establert en el RD 486/1997.
 
Protegim sempre els desnivells per risc de caigudes.