Surpol t’ofereix assesorament i formació en Prevenció de Riscos laborals. Contacta per a més infomació.

Qui pot fer el Pla de Seguretat i Salut d'una obra?

Tots els contractistes han de fer el pla de seguretat (PSSL), aquesta és una obligació prevista en el RD 1627/1997, i queda clar que cap contractista es pot adherir al pla de seguretat d’un altre contractista.
Ara bé, el PSSL, és a l’obra el que l’avaluació és a qualsevol empresa o centre de treball fix, aleshores, i tenint en compte aquest concepte el PSSL, l’haurà de redactar un tècnic de PRL amb capacitat suficient, en principi un tècnic amb l’especialitat de seguretat, en el cas de les demolicions, hauria de ser també un tècnic amb l’especialitat d’higiene industrial.
Això no impedeix que el PSSL haurà d’estar signat també pel contractista i haurà d’estar aprovat pel coordinador de seguretat i salut laboral de l’obra.